Изграждане на дистанционно отчитане

Системите за дистанционно отчитане на тарифни уреди са едновременно улеснение и бързо изплатима инвестиция както за собствениците на имоти, така и за доставчиците на комунални услуги. С влизането в сила от 01.01.2010г. на наредба №4/2005 на МРРБ използването на водомери с импулсни изходи за дистанционно отчитане става задължително (чл. 30, ал. 2) при нови жилищни сгради. Системите за дистанционно отчитане могат да бъдат различни видове, основните можете да видите по-долу.

Изтегли статията

Системи за локално отчитане без изградена мрежа

Такива системи са изградени от тарифните уредите за отчитане (водомери, електромери и т.н.) и допълнителни уреди с дисплей (като PCM-8D), изведени на удобно място, чрез които да се отчита директно показанието на тарифния уред. Обикновено тези отчитащи уреди са импулсни броячи с дисплей (за отчитане на водомери – задължително според наредба №4). Самите отчитащи уреди нямат връзка помежду си (или ако имат, тя не се използва за отчитане), свързани са само към тарифните уреди, които трябва да се отчитат. Такива системи са подходящи за малки жилищни блокове, еднофамилни къщи и вили, където броят на тарифните уреди за отчитане е сравнително малък. В повечето случаи са достатъчни една или няколко бройки PCM-8D/6D/4D за отчитане на малък жилищен блок. Самото отчитане става от инкасатор чрез дисплея на всеки от импулсните броячи. Неудобствата са, че, първо, самите импулсни броячи може да са разположени на различни места в сградата и инкасаторът трябва да посети всички и второ, че няма възможност (или възможността е силно ограничена) за прекарване на мрежа за централизирано отчитане или локално отчитане с дисплей.

Системи за локално отчитане с изградена мрежа с/без локален дисплей

Тези системи са изградени от тарифните уреди, допълнителни междинни уреди за свързване към обща мрежа (основно m-bus многовходови импулсни броячи тип MBCS/MBSS), мрежов конвертор (като MBRS-10/32/64) и локален дисплей (MBD-X250). Импулсните броячи натрупват импулсите от тарифните уреди и ги предават към локалния дисплей при заявка, където те се преизчисляват към действителното показание на тарифния уред. При липса на локален дисплей, инкасаторът може да се свърже към мрежовия конвертор (посредством лаптоп, PDA или друго) и да изчете данните от мрежата. Предимствата на тази система са, че данните за всички тарифни уреди, свързани в системата, се отчитат само от едно място – чрез дисплея или автоматизирано, както и че тази система може много бързо да се разшири до система с локален сървър с база данни или система за централизирано отчитане директно от доставчика на комунални услуги. Системата е подходяща за по-големи жилищни или офисни сгради, където цената на допълнителните спрямо система за локално отчитане без изградена мрежа уреди – локален дисплей и мрежов конвертор се поемат от по-ниската цена на импулсните броячи, които не е необходимо да са с дисплей, както и от възможността за лесно бъдещо разширение. Изчисленията показват, че от 30 тарифни уреда нагоре, цената на истинска система започва да става дори по-ниска от такава, изградена само с импулсни броячи с дисплей.

Системи за дистанционно отчитане с локален сървър и база данни

Това са системи за отчитане на данни, изградени от тарифни уреди, междинни устройства (импулсни броячи) и мрежов конвертор, като последният е свързан към компютър (сървър) с подходящ софтуер, позволяващ автоматичното отчитане на всички тарифни уреди, създаването на бази данни, издаване на справки без човешко участие. Подходящи са основно за офисни сгради, където тези системи позволяват на наемодателя да разпределя консумацията на наемателите напълно автоматично. Нашият софтуер M-bus communicator позволява отчитането на няколко различни вида мрежи по различни протоколи (примерно IEC61107 за електромери, m-bus за водомери), задаването на тарифни уреди в няколко групи, автоматичното извършване на отчети, справки и калкулации, натрупване на ДДС, разпечатка на протоколи. Има няколко нива на достъп и възможност за свързване от отдалечено място. Това са напълно изградени системи, позволяващи бързо и лесно отчитане, елиминиращи човешкият фактор и така спестявайки средства на инвеститора.

Централизирани системи за дистанционно отчитане

Централизираните системи за отчитане на данни обхващат множество от локални мрежи за дистанционно отчитане. Всички локални мрежи се състоят от тарифни уреди, междинни устройства (импулсни броячи), мрежов конвертор и комуникационно устройство, което позволява свъзването на мрежата към сървъра за централизирано отчитане. Комуникационното устройство може да бъде телефонен (MBLM-2), GPRS (MBGP-1A) или Ethernet (MBET-2A) модем, като разликата между комуникационните устройства е средата, през която се предава информацията. При телефонен модем преносната среда е телефонната мрежа, при GPRS модем информацията се предава чрез изградената мрежа на GSM мобилен оператор, поддържащ GPRS услуга. Ethernet модемът предава информацията към сървъра през интернет. Броят на локалните мрежи, които може да се отчитат през сървъра, е неограничен. Предлагаме сървърен софтуер за отчитане на локални мрежи през телефонен, GPRS или Ethernet модем, който има всички възможности на M-bus communicator. Тези системи са предназначени основно за доставчиците на комунални услуги в рамките на определен град, регион или държава. Могат да се използват също и от наемодатели в бизнес-комплекси или множество офис-сгради, което би улеснило много изготвянето на месечните сметки за всеки абонат.

Системи с радиоотчитане

Системите с радиоотчитане отчитат тарифни уреди (основно водомери и топлинни разпределители) по радиопът. Основното им предимство е, че не се нуждаят от полагане на кабели и затова са предпочитани в стари сгради, където полагането на кабели е нежелателно или силно затруднено. В нови сгради използването им е ограничено, тъй като са доста по-скъпи от жичните системи; водомерите, които се използват, са с радиомодул, което противоречи на чл.30, ал. 2 от наредба №4/2005 на МРРБ; в новите сгради топломерите са отделни за всяко жилище и обикновено са снабдени с m-bus интерфейс, използването на топлинни разпределители не е нужно. Друг проблем е, че системите са “затворени”, като всеки производител има собствен протокол за предаване на данни, обикновено тези протоколи са недостъпни и съответно тези системи рядко могат да се интегрират в по-сложни системи. Принципно и при тях може да се изградят системи с локално или автоматизирано централизирано отчитане.

Изграждане на системи са локално отчитане без изградена мрежа.

Както бе споменато, изграждането на такива системи е оправдано само за малки жилищни блокове, еднофамилни къщи, вили и други по-малки обекти с ограничен брой на тарифните уреди за отчитане. Уредите, които се използват основно са импулсни броячи за отчитане на показанието на индивидуалните водомери на потребителите. Не е нужно свързването на такива уреди към електромерите, тъй като според действащото българско законодателство те са изнесени извън имота.

За директно отчитане на показанията на тарифни уреди произвеждаме многовходови импулсни броячи с дисплей, RS-485 Modbus RTU интерфейс за програмиране и отчитане тип PCM-4D, PCM-6D и PCM-8D. Броячите притежават 4, 6 или 8 входа за свързване на до 4, 6 или 8 тарифни уреда с импулсен изход. Максималната дължина на свързващият кабел между тарифния уред и импулсния брояч е ограничена на 25m при свързване на водомери (при тях максималната честота на импулсите е по-малка от 5-10Hz), като при свързване на тарифни уреди с бърз импулсен изход (като електромери) максималната дължина се намалява (до 2m за импулси с честота 100Hz).

Разположението на самите броячи трябва да отговаря на следните условия:

 • да са удобни за отчитане, т.е. трябва да са монтирани в общите части на сградата
 • да се разположени така, че да може да бъдат свързани максималният брой тарифни уреди, които броячът позволява
 • да са разположени близо до захранващи линии
 • да са монтирани в табло, като така да се намали възможността за неоторизирано въздействие Таблото трябва да е с прозрачна врата, за да може данните да се отчитат без отваряне на таблото
 • да се вземат мерки за защита на кабелите, свързващи тарифните уреди с броячите срещу прекъсване и късо съединение

Обикновено броячите се разполагат в етажно табло за всеки етаж на сградата, като към етажното табло се свързват само тарифните уреди от този етаж (фиг 1). В етажните табла се разполагат необходимия брой броячи за свързване на всички тарифни уреди на етажа. Ако сградата е по-малка, таблото може да бъде само едно, разположено в общите части близо до входа на сградата.

Веднъж изградена, системата не се нуждае от поддръжка, освен смяна на вградените батерии в броячите на всеки 5 години (тези батерии са специален тип акумулатори, които не се намират в търговската мрежа, при смяна се консултирайте с производителя на устройствата).

Този тип системи са подходящи само за по-малки обекти, с по-малко точки за отчитане. Ако обектите са с повече точки за отчитане, трябва внимателно да се прецени дали не би било по-изгодно използването на система за локално отчитане с изградена мрежа, особено като се има предвид неограничената й възможност за надграждане.

Изграждане на системи за локално отчитане с изградена мрежа

Обикновено се използват при отчитане на показанията на тарифни уреди в неголеми жилищни сгради с няколко десетки до няколкостотин точки.

Използват се броячи без дисплей, тип MBSS, монтирани в общите части на сградата. Тези броячи са с 2 до 8 входа, интерфейс m-bus, като се захранват и предават информация към отчитащото устройство по един двужилен кабел (не се нуждаят от специално захранване). Имат акумулаторна батерия, която позволява автономната им работа около седмица при повреда на конвертора, на мрежата или спиране на захранването на конвертора. Максималната дължина на свързващият кабел между тарифния уред и импулсния брояч е ограничена на 25m при свързване на водомери (при тях максималната честота на импулсите е по-малка от 5-10Hz), като при свързване на тарифни уреди с бърз импулсен изход (като електромери) максималната дължина се намалява (до 2m за импулси с честота 100Hz).

Разположението на самите броячи трябва да отговаря на следните условия:

 • да са удобни за монтаж и профилактика, т.е. трябва да са монтирани в общите части на сградата, не би трябвало да се допуска монтажът им в частна собственост, което би могло да създаде безпокойство както на собствениците/ползвателите на имота, така и на лицата, осигуряващи обслужването
 • да се разположени така, че да може да бъдат свързани максималният брой тарифни уреди, които броячът позволява
 • да са монтирани така, че да не позволяват възможност за неоторизирано въздействие
 • да се вземат мерки за защита на кабелите, свързващи тарифните уреди с броячите срещу прекъсване и късо съединение

При сравнително неголяма площ на етажите броячите се монтират на едно място на всеки етаж, като от всеки тарифен уред на етажа се налага прекарването на кабел до броячите. Бройката на уредите тип MBSS на етажа, както и броят на входовете им трябва да е съобразен с броя на тарифните уреди за отчитане на етажа. Така между етажите се прекарва само мрежовият кабел (двужилен). Мрежовият кабел трябва да минава между всички броячи и да стигне до мястото за локално отчитане, където е разположен и мрежовият конвертор (MBRS-xx).

При по-голяма площ на етажите, когато е невъзможно или неизгодно събирането на мрежовите броячи на едно място на етажа е възможно прекарването на мрежовите кабели около водните щрангове; възможно е формирането на няколко групи от броячи тип MBSS на всеки етаж и прекарването на мрежовите кабели за всяка група по няколко щранга, като мрежовите кабели от различните щрангове се обединяват в приземния етаж или мазето, откъдето стигат до мрежовия конвертор и мястото за локално отчитане.

Към m-bus мрежата също така се включват всички тарифни уреди, снабдени с m-bus интерфейс (основно топломери). Те не се нуждаят от междинни устройства като импулсни броячи за свързване към m-bus мрежата. Отчитат се директно от локалното отчитащо устройство през мрежата.

Веднъж изградена, системата не се нуждае от поддръжка, освен от смяна на вградените батерии на броячите на всеки 5 години. Цената на изградената система е в пъти по-ниска на от цената на аналогична система с радиоотчитане.

Изградената система за локално отчитане може лесно да бъде надградена до система с дистанционно отчитане с локална база данни или система с централизирано дистанционно отчитане чрез добавянето на комуникационно устройство, като се запазва възможността за локално отчитане, както е показано на фиг 2.

Изграждане на системи за дистанционно отчитане с локален сървър и база данни

Тези системи се използват широко в офис сгради, като позволяват на собственика/наемодателя да разпредели консумацията на наемателите напълно автоматизирано.

Системи за дистанционно отчитане с локален сървър и база данни се изграждат на същия принцип като системите за локално отчитане с изградена мрежа. За свързване към мрежата на тарифни уреди с интерфейс “импулсен изход” (основно водомери и електромери, по-рядко топломери) се използват импулсни броячи тип MBSS, тарифни уреди с интерфейс “m-bus” се свързват директно към мрежата. Импулсните броячи MBSS може да се групират в една обща група на етажите, стига да позволява дължината на свързващите кабели от тарифните уреди. В този случай между етажите ще преминава само мрежовия m-bus кабел. Ако етажите са с по-голяма площ и тарифните уреди са разпръснати, на всеки етаж може да се разположат няколко групи от броячи, като в този случай мрежовите m-bus кабели може да се пускат “хоризонтално” (между различните групи броячи на етажа са прекарани мрежови m-bus кабели, като между етажите минава само един m-bus кабел), както е показано на фиг. 3 или “вертикално” (броячите се групират близо до водните щрангове, като мрежовите m-bus кабели се прекарват вертикално и се събират заедно в приземния етаж или в мазето) – фиг. 4. Изборът на топология на мрежата и мястото за прекарване на кабели е отговорност на инженера по проектиране на системата за дистанционно отчитане. Веднъж събрани, кабелите от различните вертикални клонове се прекарват до конвертора, който е разположен в близост до локалния сървър.

Като цяло системата с дистанционно отчитане с локален сървър силно наподобява системата за локално отчитане с изградена мрежа – разликите са в устройството на отчитане (локален сървър вместо локален дисплей) и евентуално в броя на точките за отчитане.

Предлагаме софтуер за локалния сървър, с който уредите в системата може да се отчитат напълно автоматизирано без човешко участие, изготвяне на стандартни отчети за изразходвание консумативи, както и калкулации по дефинирани групи с разпечатване на протоколи и натрупване на ДДС. Възможно е отчитането и на електромери по протокол IEC61107.

Изградената система не се нуждае от поддръжка, освен от смяна на акумулаторните батерии на импулсните броячи на всеки 5 години

Системата може лесно да бъде надградена до такава с централизирано отчитане, което позволява собственик на множество бизнес-комплекси да следи и разпределя консумацията на наемателите централизирано.

Изграждане на системи за централизирано дистанционно отчитане

Тези системи се използват от доставчици на публични услуги като ВиК компании, енергоразпределнителни дружества и т.н., с които потреблението на определените консумативи за голяма група потребители може да се следи в реално време и автоматизирано да се правят справки, да се изготвят протоколи и калкулации, да се следи за злоупотреби или аварии в рамките на град/област/държава. Подходящи са също и за собственици на множество бизнес-комплекси, които желаят да следят и разпределят консумацията на наемателите централизирано и автоматично.

В този случай се изграждат множество мрежи за дистанционно отчитане, както е описано в точките “изграждане на системи за локално отчитане с изградена мрежа” и “изграждане на системи за дистанционно отчитане с локален сървър”. Всяка от тези изградени системи трябва да има комуникационно устройство, свързано към основния конвертор на мрежата, което да позволява връзката й с централизиран сървър. Броят на мрежите и системите, които този централизиран сървър може да обслужва, се ограничава единствено от капацитета му.

Тези системи са разширяеми неограничено – във всеки един момент може да се добави нова система, стига капацитетът на централния сървър да го позволява. Но дори да не е така, с проста подмяна на хардуер разширяването е възможно.

Комуникационните устройства за връзка с централния сървър биват три вида:

 • Телефонен модем MBLM-2

Използва се рядко, но все още се търси от някои клиенти, основно в чужбина. Връзката между системата за дистанционно отчитане и централния сървър се осъществява чрез съществуваща телефонна мрежа. Телефонните модеми са нужни и от двете страни - от страната на системата за дистанционно отчитане и от страната на сървъра. Разходите за инсталиране са минимални, но разходите за отчитане са големи в сравнение с другите два комуникационни устройства, тъй като всяко едно отчитане на отдалечена система се таксува като телефонен разговор, като трябва да се заплаща и абонаментна такса за телефонната линия. Необходимо е също тази телефонна линия да е резервирана за дистанционно отчитане.

 • GPRS модем MBGP-1A

Използва се за връзка към централния сървър чрез изградена GSM-мрежа на мобилен оператор. Нужна е SIM-карта на произволен GSM-оператор с активирана GPRS-услуга и покритие към местоположението на системата. От страната на сървъра не е нужен GPRS-модем, а е необходима постоянна връзка с интернет и реален статичен IP-адрес. Разходите за инсталиране са минимални – изисква се единствено инсталирането на GPRS-модема (свързването му към конвертора на системата за отчитане и правилното му конфигуриране), разходите за отчитане зависят от тарифите и начините на тарифиране на GPRS-трафик от страна на мобилния оператор. Тъй като мобилните оператори обикновено позволяват закупуването на определено количество трафик на минимални цени, клиентите биха могли да оптимизират цената за отчитане на системите спрямо големината и броя им.

 • Ethernet модем MBET-2A

Това е най-популярният и най-евтин начин за централизирано дистанционно отчитане на произволен брой системи. Нужен е Ethernet-модем MBET-2A за свързване към конвертора на системата и постоянна интернет връзка при системата за дистанционно отчитане, без нужда от статично реално IP и специални изисквания към скорост на връзката. От сървърната страна не е нужен модем, а постоянна интернет връзка с реален статичен IP-адрес. Разходите за инсталиране и отчитане са минимални – необходимо е заплащането само на интернет връзката, което при генерирания минимален трафик би било по-малко от останалите методи за централизирано дистанционно отчитане.

Всички от изброените видове комуникационни устройства се поддържат от Gineers M-bus Server – софтуерът от сървърната страна.

Всички изградени системи, независимо от начина на отчитане, остават собственост на клиента, не е нужно закупуването на абонамент или заплащането на такса за отчитане на която и да е система.

Основни правила и препоръки

 • За по-голяма яснота и прегледност, както и за по-лесно разширение на съществуваща мрежа, препоръчваме за всяко кабелно разклонение да се използва разклонителна кутия. Предлагаме водозащитени разклонителни кутии по заявка (брой и тип разклонения и т.н.), но не е проблем клиентите да използват и собствени такива, събразени с условията и средата, където ще бъдат поставени
 • Препоръчваме използването на водомери с импулс на всеки 10, 100 или повече литра. Използването на водомери с импулс на всеки литър в офисни сгради при голям дебит и/или голямо налягане на водопроводната инсталация може да доведе до сливане на импулси и съответно неправилно отчитане на изразходваната вода
 • Препоръчваме използването на кабел LIYY (без оплетка) 2x0.75mm2 или 4x0.5mm2 със сдвояване както за m-bus мрежов кабел, както и за свързване на тарифните уреди към броячите тип MBSS/PCM. Използването на стандартен FTP/UTP кабел НЕ е подходящо както за свъзване на тарифните уреди, така и за m-bus мрежов кабел
 • Имаме специално предложение за енергоразпределителните дружества, което носи реални ползи както на тях, така и на клиентите им, като включва в себе си едновременното ограничаване на възможността за кражба на електроенергия в рискови зони, така и допълнителни възможности за защита на потребителя. За повече информация или запитвания пишете на info@gineers.com