Управляващ блок CFP-602

Управляващ и дозиращ блок CFP-602

CFP-602 е самостоятелен измерващ и управляващ блок за дозиране. Разработен е по поръчка на фирма “ЕЛИА – 2” ЕООД, произвеждаща пакетирано кафе на зърна. Контролерът управлява изцяло два канала за пакетаж, като скоростите са 10пакета/минута на канал при постигане на изискваната точност на пакети от 1кг.

инструкция за експлоатация


Работа на CFP-602

Контролерът управлява два канала за пакетаж, като всеки канал има 2 улея за кафе – грубо и фино дозиране. Кафето се движи по улеите вследствие на тяхното вибриране. Силата на вибриране се управлява от контролера. Кафето пада в кошове, закрепени неподвижно към тензодатчици клас С3, които служат за измерване теглото на кафето. Алгоритъмът на работа на един канал за дозиране е следният:

- отварят се клапите на улеите за грубо и фино;

- стартират се вибраторите на улеите със зададената мощност, за да започне кафето да се придвижва и пада в коша за измерване;

- когато се достигне нивото грамаж, зададено за грубо дозиране, последователно спира вибраторът за грубо дозиране и клапата на този улей се затваря;

- когато се достигне крайното зададено тегло за пакетаж, спира и вибраторът за фино дозиране, затваря се и съответната клапа.

- извършва се тест на теглото спрямо зададената допустима грешка в пакетажа. Времето, за което да се извършва този тест е настройваем параметър (т.е. от него зависят броя усреднени резултата). Ако измереното тегло е по-малко, отново се отваря клапа “фино” и се включва вибраторът на този улей.

- при положение, че теглото в коша е в зададените норми, подава се сигнал за отваряне на клапа, отваряща дъното на коша. Кафето се изсипва в готовия отворен плик.

- подава се сигнал през реле за запечатване и отрязване на готовият плик;

Има възможност за работа и в режим с брой цикли на пълнене – т.е, примерно дозира се 3 пъти по 1кг, и чак след n-тия път се запечатва пликът. Това се налага в случаи, когато вместимостта на коша за измерване е по-малка от грамажа на желаният пакетаж. Машината разполага с два отделни канала за дозиране, като и двата едновременно се управляват от CFP-602.

Допълнителна информация

Общите възможности на контролера са:

 • работа с две електронни везни едновременно
 • управление на 6 пневматични електромагнитни клапи на 24V
 • управление на 4 вибратора за транспорт на продукта от бункера за съхранение до коша за измерване
 • 2 изходни релейни сигнала, подаващи сигнал за запечатване на плик (край на процеса), и 1 входен – за започване на процеса на дозиране

Постига се скорост от 10 пакета за 1 минута, при грамаж от 1кг +/- 10гр. Двата канала могат да работят едновременно, но тогава работят със закъснение от 50% в цикъла на дозиране, с което пакетите стават 20. Възможно е пакетажът да е с по-голяма точност, но тогава ще спадне производителността. Освен това принципно погледнато, точността на измерване при такива сложни системи се определя в по-голяма степен от механичната част на автоматизираната система. Клиентският интерфейс се състои от LCD дисплей 4х20 (4 реда с по 20 символа всеки), и клавиатура от 4 бутона за настройка. Предвиден е и бутон авариен СТОП, който спира моментално работата на машината.

Настройват се следните параметри:

 • тегло грубо
 • тегло крайно
 • време за преценяване на измереното тегло
 • брой повторения на дозирането
 • закъснение на подаване на сигнал за запечатване на плика след изсипване на кафето в него (ms)
 • сила на вибриране на улей грубо – в проценти от общата мощност на вибратора
 • сила на вибриране на улей фино – в проценти от общата мощност на вибратора
 • брой цикли на дозиране/запечатване, след които автоматично да се подава команда “Нулиране” към вградената електронна везна

Могат да бъдат запаметени 16 различни рецепти (комбинации между горните рецепти). Блокът е проектиран и изграден изцяло от фирма “Жиниърс”, като идеята е да се използува модулен принцип. По този начин с проектираните вече платки и схеми можем да изпълним проект по желание на клиента, което е и една от основните ни цели. В случая електрониката е поместена в прахо- и водозащитено табло на Himel (IP 65), прахово боядисано, подходящо за индустриални изпълнения.

Възможно е свързването на контролера с персонален компютър чрез стандартен сериен интерфейс RS-232C, и изработка на подходящ софтуер за нуждите на клиента.