Програма за дистанционно отчитане M-bus Serial Communicator

Програма за дистанционно отчитане - M-bus Serial Communicator

Програма M-bus Serial Communicator е разработена за дистанционно отчитане на уредите в една m-bus мрежа през сериен RS-232C/RS-485 интерфейс. Дава широки възможности при дефинирането на уредите и организирането им в групи и под-мрежи. Поддържа протоколи за работа с m-bus (EN1434-3) и електромери (IEC1107 и modbus). Могат да се задават часове и дати за автоматизирани отчети, както и да се отчитат ръчно уред/група/мрежа. Поддържа както стандартни отчети, така и калкулация (billing) с разпечатване на протоколи и натрупване на ДДС. Изцяло поддържа всички функции на уредите на Gineers, като може да получава данните и отдалечено през телекомуникационни конвертори на Gineers - телефонен модем, Ethernet модем, GPRS модем. Организирана е с няколко нива на достъп, справки и калкулации могат да се правят от отдалечен компютър.

Програмата работи под Windows 2000/XP/Windows 7.

инструкция за експлоатация


Обща информация

Програмата поддържа база данни с всички уреди в дадена m-bus мрежа. Тъй като в една мрежа може да има нормaлно максимум 250 устройства, в програмата има предвидена възможност за добавяне/изтриване на отделни мрежи. Състои се от няколко основни модула:

  • модул потребители - 4 нива на достъп
  • модул настройки - различни настройки за комуникация, визуализация на протоколите и др.
  • модул уреди - дефиниране на уреди, с всички необходими данни, задаване на до 4 тарифи за уред
  • модул групи - дефиниране на групи от уреди, организирано на 3 нива в дървовидна структура
  • модул автоматично отчитане - настройване и извършване на автоматични отчети, без последваща намеса на потребител
  • модул тарифи - настройване на тарифи със стойности, начална активна дата и др.
  • модул справки и калкулации - подробни справки и калкулации за произволен уред/група/мрежа

Програмата комуникира с m-bus мрежата през захранващ m-bus конвертор от типа MBRS-250/128/64/32/10. Оставена stand-by, тя следи времето за настъпване на автоматизиран отчет, след което се активира, отчита зададените уреди, записва данните и отново преминава в stand-by. Данните от отчитанията се попълват и в главният прозорец на програмата. Потребителят винаги може да инициира отделно отчитане ръчно - чрез избор на уред/група/мрежа за отчитане и натискане на бутон "Отчитане". Измерванията се съхраняват в SQL база данни.

Освен уреди през m-bus мрежа програмата поддържа четене на електромери по протокол IEC61107, както и опростен modbus. По протокол IEC61107 от данните се декодират еднофазни и трифазни електромери със съответните активни и реактивни енергии. Възможно е добавяне и на други протоколи по заявка на клиент.

От направените отчети могат да се извлекат всякакви данни за конкретен зададен период, както и да се извърши калкулация, ако са въведени и се използват различни тарифи - до 4 броя. Има четири нива на достъп за потребителя, като най-ниското (Оператор) може единствено да инициира ръчно четене на уредите и да извършва справка за период.

Организирането в групи на 3 нива дава възможност за прегледно организиране на мрежата от гледна точка на потребителя, като за всеки уред има предвидени две допълнителна полета със свободна информация, задавана от потребителя

Предвидени са специални алгоритми за откриване на проблемно потребление, аларми и др.

Програмата работи под операционна система Windows 2000/XP/Windows 7. Работи на следните езици: български, английски, руски, естонски и латвийски. Естествено - възможни е добавянето на още езици при взаимен интерес.