Програма за автомобилни везни AutoScales v3.7

Програма за автомобилни везни Autoscales v2.0

Програма "Autoscales" е разработена за регистриране на измервания от автомобилни и Ж.П. електронни везни. При работа с такъв тип уреди има някои специфики на измерването, които са съобразени в алгоритмите. Програмата дава възможност за цикъл на измерване Бруто/Тара, издаване на кантарни бележки, подробни справки. Нивото на достъп е разделено на четири нива, което дава гъвкавост при създаване на потребители. Версия 3.7 има доста добавени функции спрямо v1.1 - работа с артикули, поддържане на склад, частично изписване на материали, следене на сметки по клиенти, поддържане на кодове по РИОСВ, работа през отдалечени темринали, работа с картов USB четец, възможност за печатане на кантарните бележки върху бланка на клиента и др. Може да работи с две електронни везни едновременно, свързани на два различни серийни порта. Използва база данни MySQL, като има предвидена възможност за дистанционно свързване с базата данни - т.е. извършване на справки от отдалечен компютър.

Програмата работи под операционна система Windows 2000/XP/Vista/7/8/10.

инструкция за експлоатация


Обща информация

Програмата съдържа няколко основни модула:

  • модул за достъп - четири различни нива на достъп за потребителите
  • модул измерване - цикъл от две измервания за всеки камион, работа с 2 електронни везни
  • модул артикули - дефиниране на артикули с име, входяща и изходяща цена, код по РИОСВ
  • модул склад - следене на складови наличности, преобразуване на конкретени материали в производни
  • модул каса - задаване и следене на обороти/стоки на различни клиенти
  • модул фирми - въвеждане на подробни данни за юридическо/физическо лице
  • модул справки - детайлни справки по дати по различни критерии. Експорт на данните във формат за MS Excel, печат
  • модул настройки - различни настройки в програмата, свързани с везните, справките, печата, контрол на достъп, картови четци и т.н.
  • модул печат - избор на печат принтер (лазерен, мастилено-струен, матричен). Печатат се 2 еднакви бележки на формат А4, настройваем брой копия печат за бележка, печат на стара кантарна бележка

Специфичното при измерване с автомобилни везни е, че един цикъл от измервания за даден камион се състои винаги от две измервания - превозното средство пълно и превозното средство празно. Само по този начин могат да се формират правилно Бруто, Тара и Нето за дадено измерване. Програмата има вградени алгоритми, за да следи този принцип. Това означава, че не се позволява измерване на дадено превозно средство, ако е започнат цикъл на измерване с него. По този начин може и нагледно да се следи кои превозни средства са влезли в дадено предприятие, но не са го напуснали все още.

Задължителните полета за регистриране на измерване са: номер на превозно средство, име на шофьор (минимум 6 символа) и име на стока (минимум 3 символа). За да се регистрира измерване като валидно е необходимо теглото върху везната да е по-голямо от 60кг., както и измерването за Тара да е по-малко от това за Бруто. Дадено измерване може само да се регистрира или и да се разпечата кантарна бележка - по избор на оператора. Предвиден е режим на ръчно въвеждане на тегло при възникнал проблем в комуникацията везна- компютър, като това автоматично се отбелязва на кантарната бележка и в справките. Тази версия на програмата може да работи с две електронни везни на един компютър, изчислява обща цена за артикул и дава възможност за специализиран печат на бележка върху бланка на клиента.

Програмата притежава пълен набор от справки по всички възможни критерии за дадени измервания, а именно - стоки, номер на превозно средство, име на фирма, обща справка. Справката винаги е комбиниране с дата - период от-до. Направените справки могат да се печатат или експортират във формат *.csv, който се отваря директно от MS Excel. Има четири нива на достъп за потребителите - Администратор, Настройчик, Справки, Оператор. Всяко ниво дава различни възможности на потребителя, като с най-ниско ниво на достъп е Оператор.

Допълнителна информация

Връзката с електронният блок на автомобилната везна се осъществява по сериен интерфейс RS-232/RS-485. В момента са вградени протоколи за работа с електроника на Gineers, HBM, “Либра Инженеринг” и “Еликом Електроник” КД, но не е проблем да се добавят и други.

Базата данни се администрира през MySQL server, версия 4.1.12 и нагоре. Изискванията за персонален компютър са посочени в ръководството за работа. Работи под Windows 2000/XP/Vista/7/8/10.